Trondhjems Eskefabrikk © 2012

Trondhjems Eskefabrikk, Østre Rosten 78, 7075 Tiller

Telefon: 72882020 Telefax: 72886161  E-post :  info@eskefabrikken.com

Informasjon om Trondhjems Eskefabrikk AS sin behandling av personopplysninger.

Vi på Trondhjems Eskefabrikk AS ivaretar personvernet til våre kunder, leverandører, og partnere. I dette dokumentet gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger.

 

Definisjoner:

Trondhjems Eskefabrikk AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger vi behandler om ansatte hos våre kunder/leverandører/partnere.

 

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Personopplysningene om våre kunder vil primært bli benyttet til å administrere og forvalte kundeforholdet, herunder for å kommunisere med og følge opp kunden, gjennomføre leveranser og på annen måte oppfylle våre avtaler med kunden. Tilsvarende gjelder også for våre leverandører og samarbeidspartnere.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Trondhjems Eskefabrikk AS vil bare behandle personopplysninger om våre kunder som er nødvendig for å administrere kundeforholdet.

Konkret kan dette innebære at vi behandler opplysninger om ansatte hos våre kunder, som blant annet navn, mailadresse, telefonnummer, stilling/rolle. Vi behandler ingen sensitive personopplysninger om våre kunder. Tilsvarende gjelder også for våre leverandører og samarbeidspartnere.

 

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Kilden til opplysningene vi har om våre kunder vil normalt være kunden selv, ved at kunden selv gir opplysninger når kundeforholdet etableres.

Tilsvarende gjelder også for våre leverandører og samarbeidspartnere.

 

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger?

Vi vil i noen tilfeller kunne innhente samtykke fra våre kunder til behandlingen av personopplysninger, men vi vil også behandle opplysninger uten å be om spesifikt samtykke der hvor dette er nødvendig for å oppfylle vår avtale med kunden, eller for å gjennomføre tiltak på kundens anmodning før avtale inngås.

 

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om våre kunder til de personer i Trondhjems Eskefabrikk AS som har behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt ovenfor. Vi kan også dele disse opplysningene med underleverandører og andre samarbeidspartnere, og ved særskilt behov også selskapets, revisorer, advokater, og IT-konsulenter. Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som gjelder.

 

Hvem utleverer vi dine personopplysninger til?

Vi vil kunne benytte leverandører (databehandlere) som bistår oss med behandlingen av personopplysningene om våre kunder. Dette vil typisk være leverandører av lagringstjenester og kommunikasjonsløsninger som inngår i våre kunde- og leverandørsystemer. Enhver bruk av databehandlere og overføring av personopplysninger vil skje i samsvar med gjeldende lovkrav og selskapets retningslinjer. En oversikt over selskapets bruk av databehandlere og overføringer av personopplysninger vil gis av selskapet på forespørsel fra deg som kunde.

 

Hvordan og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Personopplysninger oppbevares så lenge det er behov for det ut fra formålet med behandlingen. Vi gjør også oppmerksom på at vi kan være pålagt å lagre personopplysninger også etter at formålet er oppfylt, for eksempel etter bokføringslovgivning og andre offentligrettslige krav.

 

Hvordan sikrer dine personopplysninger?

Trondhjems Eskefabrikk AS skal oppfylle de kravene til sikkerhetstiltak som stilles etter enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Sikkerhetsnivået skal ta hensyn til arten av personopplysninger og risiko for brudd på datasikkerhet for den registrerte. Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende

lovverk.

 

Hvilke informasjonskrav har den registrerte?

Som den registrerte har du rett til:

• å få innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg,

• å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,

• å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene som du har gitt oss,

• å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig.

• å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger,

• å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.

 

Endringer.

Endringer i personvernerklæringen vil bli publisert på selskapets nettside. www.eskefabrikken.com

 

Hvordan kontakter du oss?

Kunder som har spørsmål forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss på mail post@eskefabrikken.com, merk mailen med personvern i emnefeltet.

 

Trondheim 25.06.2018

Administrerende direktør

Tore Brekke Olsen

Personvernerklæring

 
X

Passord:

Feil passord.